Cheung Chau (Kwun Yam Wan)

 

How to reach Cheung Chaun Kwun Yam Wan 觀音灣:

By Ferry: (last updated Sep, 2003)

新 世 界 第 一 渡 輪 服 務 有 限 公 司