May-29 真係上天送o既,一早就開大東風.夏季罕見.d浪大到龍舟要收埋....

大風首先引到達達偷跳, 點解? 尋晚先至擺完酒,多謝o西d親朋戚友同埋老爺奶奶! 今日就劈低阿 Lur 來玩板...

(講笑o者, 阿 Lur 知你黍玩板應該放心先係, 好過......)

知你條月利大過達達個條啦....

今日大東風重引埋兩位長州賓客都黍趁熱鬧....Danny & Jack 兩兄弟, 多d黍玩wou

女仕們都唔敢落水.....

呢個招牌笑容頂瓜瓜..

今日有好多高....

高.....

高.....

手!

滑浪?

兩位長州觀音灣o既朋友, 下次見

二時後以為落風,點知轉東北風更大更flat water. 但係都冇力玩 lu.....早知上午唔好o甘博,留番d氣下午玩

(聽聞下午有場 show - 王合喜大戰原始雄...)