Took a day off on Wednesday

 

四年未掂過風帆o既 Matthew

可惜今日風平浪靜

Outward bound team

最後要叫的士,唔係唔使返歸

多謝大家幫忙

唔使咁冇癮 wou

開下快艇 la

我又想掟佢落海...

Stephen 全程睇水

Cool....

最後拾o左好多準備整蜆肉意粉做晚餐.....