Mistral Xplosion 315 (150L)

最初是呢款Mistral o既二手板

第一次用了一小時噴油變身

第二次變身不過唔湯唔水

最後變成最終型(如無意外不會再變...)